Вимоги до оформлення статей:

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Технічні вимоги:

- стаття подається українською, російською, німецькою або англійською мовами;

- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word.

- обсяг статті до 14 сторінок;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля з усіх сторін – 20 мм.

Структура статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 – назва спеціальності (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання (вирівнювання по центру);

рядок 5 – місце роботи (навчання)електронна адреса (вирівнювання по центру);

абзац 1 – анотація (мінімум 25 слів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 – прізвище, ініціали автора, назва статті (усі літери великі), місце роботи (навчання), держава, анотація (мінімум 25 слів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані російською мовою, а якщо уся стаття російською мовою – українською мовою;

абзац 3 – прізвище, ініціали автора, назва статті (усі літери великі), місце роботи (навчання), держава, розширена анотація (мінімум 300 слів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані англійською мовою, а якщо уся стаття англійською мовою – українською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). У разі виникнення труднощів у автора з перекладом розширеної анотації, він може подати розширену анотацію українською або російською мовою, безкоштовний переклад якої редакція забезпечить самостійно;

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Додаток 1

Приклад оформлення статті

УДК 343.98: 343.61

12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ

Січковська І.В.

Львівський державний університет внутрішніх справ, вул. Городоцька, 26, м. Львів, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено найбільш поширені класифікації слідчих ситуацій, запропоновані вченими-криміналістами, критерієм розподілів яких є різноманітні підстави. Також запропоновано класифікацію типових слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування вбивств. Визначено, що основою класифікації слідчих ситуацій є класифікаційні основи, які утворюються залежно від категорії кримінальної справи, криміналістичної характеристики виду злочину, що повинно бути враховано при розслідуванні злочину та кожній стадії досудового провадження. Зроблено висновок, що всі слідчі ситуації під час розслідування вбивств (у загальному значенні) можна розділити на дві групи: 1) слідчі ситуації «без трупа»; 2) слідчі ситуації «з трупом», які у свою чергу доцільно поділити на слідчі ситуації «з підозрюваним» і «без такого».

Ключові слова: класифікація слідчих ситуацій, слідчі ситуації «з трупом», слідчі ситуації «без трупа», слідчі ситуації «з підозрюваним», слідчі ситуації «без підозрюваного».

 

 CLASSIFICATION OF INVESTIGATIVE SITUATIONS WHILE INVESTIGATING MURDERS 

 Sichkovska I.V. 

Lviv state university of internal affairs, Horodotska str. 26, Lviv, Ukraine

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Typical investigative situation – a situation that often arises in practice and determines the characteristics of investigation techniques (typical investigative leads, common tasks faced by investigators and the methods and means of solving them).

Success disclosure murder depends on whether you installed all the elements of criminological characteristics of the offense of murder. Elements of forensic characteristics and their reflection in the forensic characterization of a crime are the relationships between them. During the installation of one element may be provided information about another item or multiple items.

Investigation of the situation is individual in each case, as formed by the combination of various components at each stage of the proceedings of the investigation. Given the complexity and structure bahatokomponentnist investigation of the situation, the impact of different objective and subjective factors constant dynamism of the process, the result is a large number of options for investigation of the situation. Of course, all typify investigating the situation impossible, but we will quote the most common classification criterion for the division in which there are different kinds of reasons.

The above classifications reflect the majority position of scientists regarding this issue. In our opinion, the basis of classification is the classification of investigative situations foundations are formed depending on the category of tional criminal cases, forensic descriptions of the type of crime that should be taken into account when investigating crime and every stage of pretrial proceedings.

The analysis of investigative practices, we conclude that all investigative situations while investigating murders (in the general sense) can be divided into two groups: 1) investigating the situation "without a corpse"; 2) investigating the situation "with a dead body", which, in turn, it is advisable to divide the investigation of the situation "with the suspect" and "without it".

Study materials of criminal proceedings (criminal cases) allowed investigators to distinguish the typical situation of the initial stage of pre-trial investigation of the murders and investigate the prevalence of interest: 1) the disappearance of the person (murder hidden, long time, but only predictable because the corpse is found, the person the victim is known, but the unknown circumstances of her disappearance) (13%); 2) The secret murder, which was accompanied by the dismemberment of the corpse and hiding parts of the body (7%); 3) murder committed in secret obvious (no staging, revealed immediately or shortly after the murder, the killer is unknown at the scene found dead of unknown) (36%); 4) murder hidden, recently, but its mechanism is unclear (the corpse is found, the person sacrifices installed) (13%); 5) identification of the dismembered corpse (3%); 6) secret murder, criminal proceedings initiated by the discovery unidentified corpse (9%); 7) murder hidden, long time, but probably because the body is not found, but the remains – the skull and bones with remnants of clothing ( the cause of death is unknown, we can assume and murder, and other causes of death) (12%); 8) murder of apparent (open), killer detained person of his knowledge (7%)

Key words: classification investigative situations, investigating the situation "with a corpse", investigating the situation "without a corpse", investigating the situation "with the suspect", investigating the situation "without a suspect".

Правильна оцінка загальних слідчих ситуацій можлива лише через детальний аналіз її елементів на кожному етапі розслідування. Кількість елементів, які визначають індивідуальні особливості ситуації, можуть бути різними….

ЛІТЕРАТУРА

  1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: підручник для студентів юрид. вузів і ф-тів / за ред. В.Ю. Шепітька. X.: Право, 1998. 376 с.